Kobiecy poradnik
Nasze tematy Obrączka odbiera wolność? Kobiecy poradnik katalog poradpartnerstwo i rodzina
zwiń szukanie zaawansowane
Jak napisać pozew o eksmisję?
problem do rozwiązania

Jak napisać pozew o eksmisję?

pytanie zadane w dniu: 17.05.2011
problem zgłoszony przez: ania, 40 lat

Eksmisja polega na przymusowym usunięciu lokatora z zajmowanego mieszkania. Porady udziela Agnieszka Olszewska, prawnik z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia.


Treść pytania:

"Konkubent został zatrzymany na 3 miesiące w areszcie śledczym za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną. Złożyłam pozew do sądu o eksmisję, sąd na mój pozew odesłał mi pismo z zapytaniem, czy jest to pozew o eksmisję (o wydanie lokalu mieszkalnego) czy też wnioskiem o zobowiązanie przez sąd do opuszczenia mieszkania z art. 11a - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Mieszkanie zajmowane przez nas jest spółdzielcze, a głównym najemcą jestem ja. Nie wiem co dla mnie i dla dzieci będzie korzystne i na czym polega różnica w pozwach i jak je napisać?
Proszę o szybką odpowiedź."

Agnieszka Olszewska Porady udziela Agnieszka Olszewska, prawnik:

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pytanie, przedstawię przede wszystkim przepisy dotyczące obu postępowań, o których poinformował Panią sąd. Art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, został wprowadzony ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2010 roku. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym.

Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności. Z powyższego wynika, że jest to postępowanie nieprocesowe, a więc dużo szybsze niż standardowa procedura cywilna, w trybie której odbywają się sprawy o eksmisję. Do wykonania obowiązku orzeczonego na podstawie wyżej wskazanego przepisu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Ponieważ jest to postępowanie nieprocesowe, wszczynając je należy złożyć wniosek o wydanie nakazu opuszczenia mieszkania.

Jeżeli chodzi o postępowanie eksmisyjne, to odbywa się ono w procesie, a więc należy złożyć pozew o eksmisję. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001, Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego, uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

Zgodnie z ust. 2 tego przepisu. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W wyroku, w którym sąd nakazuje opróżnienie lokalu jednocześnie orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego sąd bierze pod uwagę nie tylko przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, ale również dotychczasowy sposób korzystania przez najemcę z lokalu oraz jego szczególną sytuację materialną i rodzinną (art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów).

Podkreślić należy, że jeżeli złoży Pani wniosek o nakaz opuszczenia mieszkania to nie wyłącza to możliwości późniejszego złożenia pozwu o eksmisję. Nakaz opuszczenia mieszkania jest rozwiązaniem czasowym, które z założenia ma chronić ofiarę przemocy przed dalszym krzywdzeniem. Moim zdaniem warto postarać się o otrzymanie takiego postanowienia przed złożeniem pozwu o eksmisję, gdyż potwierdza ono fakt, że jest Pani ofiarą przemocy w rodzinie. Poniżej przedstawiam również wzór pozwu o eksmisję.

……………………, dn. ……………………….(miejscowość, data)

Do
Sądu Rejonowego w ..................................
Wydział Cywilny

Powód (ka):………………………... zam…………………………………

Pozwany (a):………………………. zam. ……………………………….

Wartość przedmiotu sporu : …………………

POZEW O EKSMISJĘ

wnoszę o: 1. Nakazanie pozwanemu, aby opuścił i opróżnił z osób i rzeczy reprezentujących jego prawa lokal mieszkalny oznaczony nr 1 położony w…………………………………………………… budynku mieszkalnym oznaczonym nr …………………………. i aby wydał go do rąk powoda.
2. Zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
3. Wydania wyroku zaocznego w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanego.
4. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.
5. Przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu.

Uzasadnienie:

Trzeba opisać na jakiej podstawie żąda się przeprowadzenie eksmisji (właściciel/ współwłaściciel mieszkania) i opisać dlaczego jej się żąda, np. z uwagi na znęcanie się nad rodziną, nie partycypowanie w kosztach utrzymania mieszkania, zakłócanie porządku, spokoju mieszkańców, nadużywanie alkoholu, itd. Trzeba jednak pamiętać, że opierając żądanie przeprowadzenia eksmisji tylko na stosowaniu przemocy należy przedstawić sądowi wyrok za znęcanie się (sygnaturę/numer sprawy karnej).

W uzasadnieniu należy więc wskazać na dowody potwierdzające żądanie przeprowadzenia eksmisji tj. świadków – wpisać dokładne dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania, dowody z innych dokumentów, nagrań itd.

………………………………….. (własnoręczny podpis)

Załączniki:

1. (należy wymienić tutaj dokumenty, do których odnosiliśmy się w uzasadnieniu) Pozew składa się w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Pozdrawiam,
Agnieszka Olszewska

Masz problem i nie możesz go rozwiązać?

zadaj pytanie specjaliście

Przeczytaj również:

Czy kobiety są dyskryminowane w Twojej firmie?

Długi bez wiedzy partnera

Jak wyegzekwować zaległe alimenty?

zdjęcie


źródło porady: Kobiecyporadnik.pl


tak czy uważasz, że to dobra porada?

46 osób uważa, że to dobra porada

Zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników i ekspertów porady mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić porady udzielanej przez odpowiedniego lekarza w wyniku bezpośredniego badania. Wirtualna Polska S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść tych porad oraz za jakiekolwiek szkody Użytkownika powstałe na skutek lub w związku z zastosowaniem się przez Użytkownika do treści porady.

wybierz kategorię

Twoje życie osobiste mogłoby wyglądać lepiej? Uważasz, że życie w związku lub w gronie rodziny jest trudne i pełne problemów? Spróbuj to zmienić, korzystając z wiedzy socjologów, psychologów i mediatorów rodzinnych.

Logowanie

Nie masz jeszcze Profilu? Załóż go

Zapomniałeś hasła?


regulamin serwisu